Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Miedźna

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Miedźna

Harmonogram Wywozu Odpadów w Gminie Miedźna na rok 2015 /od kwietnia do grudnia/ - sołectwo Wola I oraz sołectwo Wola II

 

Harmonogram Wywozu Odpadów w Gminie Miedźna na rok 2015 /od kwietnia do grudnia/ - domy jednorodzinne

 

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie  na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Miedźna

 

Mobilny PSZOK na terenie gminy Miedźna w listopadzie

 

Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miesiącu październiku br.

 

Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miesiącu wrześniu br.

 

Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miesiącu sierpniu br.

 

Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miesiącu lipcu br.

 

Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miesiącu czerwcu br.

 

Mobilny Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miesiącu maju br.

 

Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miesiącu kwietniu br.

 

Harmonogram odpłatnego odbioru odpadów zielonych dla mieszkańców gminy miedźna na rok 2015

 

Harmonogram Wywozu Odpadów w Gminie Miedźna na rok 2015 /miesiąc marzec/ - sołectwo Wola I oraz sołectwo Wola II

 

Harmonogram Wywozu Odpadów w Gminie Miedźna na rok 2015 /miesiąc marzec/ - domy jednorodzinne

 

Harmonogram Wywozu Odpadów w Gminie Miedźna na rok 2015 /miesiąc luty/ - sołectwo Wola I oraz sołectwo Wola II

 

Harmonogram Wywozu Odpadów w Gminie Miedźna rok 2015 /miesiąc luty/ - domy jednorodzinne

 

Harmonogram Wywozu Odpadów w Gminie Miedźna na rok 2015 /miesiąc styczeń/ - sołectwo Wola I oraz sołectwo Wola II

 

Harmonogram Wywozu Odpadów w Gminie Miedźna rok 2015 /miesiąc styczeń/ - domy jednorodzinne

 

Informacja w sprawie składowania od 1 stycznia 2015r. odpadów ulegających biodegradacji /bio/

 

Termin odbioru odpadów wielkogabarytowych w zabudowie wielorodzinnej /sołectwo Wola I, Wola II/ - marzec 2015r.

 

Termin odbioru odpadów wielkogabarytowych w zabudowie wielorodzinnej /osiedle Wola I, Wola II/ - luty 2015r.

 

Termin odbioru odpadów wielkogabarytowych w zabudowie wielorodzinnej /osiedle Wola I, Wola II/ - styczeń 2015r.

 

Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  /miesiac luty 2015r./

 

Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych / miesiąc styczeń 2015r./

 

Informacja Wójta Gminy Miedźna

 

Harmonogram Wywozu Odpadów w Gminie Miedźna na rok 2014 - Sołectwa: Wola-I Wola-II

 

Harmonogram Wywozu Odpadów w Gminie Miedźna na rok 2014 - Domy jednorodzinne 

 

Nowa, NIŻSZA stawka za odbiór odpadów komunalnych segregowanych w gminie Miedźna

 

Informacja o terminie i sposobie uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Miedźna

 

Zmiana terminu odbioru odpadów wielkogabarytowych, opon oraz elektrośmieci z osiedla Wola I, Wola II

 

Informacja dotycząca odbioru odpadów komunalnych

 

Biuletyn informacyjny dla Mieszkańców Nieruchomości Wielorodzinnych- jak segregować odpady 

 

Biuletyn informacyjny dla Mieszkańców Domów Jednorodzinych - jak segregowąć odpady 

 

Informacje dla Mieszkańców Domów Jednorodzinych - Nowy System Gospodarki Odpadami Komunalnymi <<<---- kliknij aby przejść do informacji

 

Informacje dla Mieszkańców Nieruchomości Wielorodzinnych - Nowy System Gospodarki Odpadami Komunalnymi <<<---- kliknij aby przejść do informacji

 

Zgodnie Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391), z dniem 1 stycznia 2012 r. gminy są zobowiązane objąć wszystkich mieszkańców systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowy system gospodarowania odpadami powinien zacząć funkcjonować w gminach nie później niż 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 1 lipca 2013r. W praktyce oznacza to, że od 1 lipca 2013 r., gmina będzie odpowiedzialna za zorganizowanie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości a mieszkaniec (lub w jego imieniu administrator lub zarządca nieruchomości) będzie wpłacał na konto gminy opłatę za gospodarowanie odpadami. Gmina będzie miała za zadanie sprawować nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem i unieszkodliwianiem odebranych od mieszkańców odpadów komunalnych.

Zgodnie z ustawą obowiązkiem Wójta Gminy Miedźna jest:

  1. zorganizowanie przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, z wyłonionymi w ramach przetargu przedsiębiorcami będą zawierane umowy na świadczenie tych usług;
  2. sporządzanie i przedkładanie marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska rocznego sprawozdania z realizacji zadań zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

Ponadto Wójt Gminy Miedźna zobowiązany jest do przygotowania projektów uchwał dotyczących wdrożenia zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które Rada Gminy Miedźna zobowiązana jest podjąć do 31 grudnia 2012 r. Będą to:

  1. uchwała dotycząca wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
  2. uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty od właścicieli nieruchomości,
  3. uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  4. uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilość odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób świadczenia usług,
  5. uchwała w sprawie dostosowania regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, do zaktualizowanego Planu Gospodarki Odpadami Województwa Śląskiego

Nowelizacja ustawy wprowadza dodatkowe obowiązki dla właścicieli nieruchomości:

  1. właściciel nieruchomości jest obowiązany ponosić na rzecz gminy, na terenie której położona jest jego nieruchomość, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie stanowiła dochód gminy, z którego gmina będzie finansowała koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Z opłaty tej nie będą mogły być finansowane inne koszty funkcjonowania gminy.
  2. . właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na terenie nieruchomości lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych.

Właściciel nieruchomości, który w dniu wejścia w życie ustawy ma zawartą z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą umowę na odbieranie odpadów komunalnych jest zwolniony z uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w okresie obowiązywania tej umowy, nie dłużej jednak niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 30 czerwca 2013 r. Do dnia wejścia w życie uchwał nie dłużej jednak niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 30 czerwca 2013 r. gmina nie jest obowiązana do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którą zamieszkują mieszkańcy.

List Wójta Gminy Miedźna do mieszkańców <<-- pdf.

Ulotka informacyjna <<-- pdf.

Zarządzenie Nr 23/2012 Wójta Gminy Miedźna z dnia 28 września 2012 roku w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania i wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Miedźna.

Nowe prawa dla czystego środowiska.

Nowe obowiązki gmin wynikające ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi <<<--- od pobrania pdf.

Uchwała Nr XXVI/189/2012 z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miedźna.

Uchwała nr XXVI/190/2012 Rady Gminy Miedźna z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr XXVI/191/2012 Rady Gminy Miedźna z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr XXVII/201/2012 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr XXVII/202/2012 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miedźna.

Uchwała nr XXVII/203/2012 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Miedźna i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr  XXXVIII/277/2013 Rady Gminy Miedźna z dnia 14 listopada 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/201/2012 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ZałącznikWielkość
List Wójta Gminy Miedźna do mieszkańców 69 KB
Ulotka informacyjna1.22 MB
Zarządzenie Nr 23/2012 Wójta Gminy Miedźna z dnia 28 września 2012 roku w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania i wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Miedźna.1.33 MB
Nowe obowiązki gmin wynikające ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 277.43 KB
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI189.9 KB
BIULETYN INFORMACYJNY.pdf386.06 KB
Harmonogram styczeń 2015r. - ZABUDOWA WIELORODZINNA.pdf222.64 KB
Harmonogram styczen 2015 - ZABUDOWA JEDNORODZINNA.pdf174.1 KB
Harmonogram luty 2015r. - ZABUDOWA WIELORODZINNA.pdf196.65 KB
Harmonogram luty 2015 - ZABUDOWA JEDNORODZINNA.pdf125.58 KB
Harmonogram marzec 2015 - ZABUDOWA JEDNORODZINNA.pdf125.52 KB
Harmonogram marzec 2015 - zabudowa wielorodzinna.pdf187.31 KB
Harmonogram kwiecien 2015 . - zabudowa wielorodzinna.pdf233.34 KB
HARMONOGRAM od kwietnia do grudnia - zabudowa jednorodzinna .pdf144.88 KB
wykaz przedsiebiorców,.pdf240.64 KB
Projekt i wykonanie: Kompromis.NET