Informacje o Gminie Miedźna

  Położenie gminy Miedźna

Gmina Miedźna położona jest w powiecie pszczyńskim, w południowo-wschodniej części województwa śląskiego. Zajmuje obszar 5 059 ha oraz zamieszkuje ją 15 689 tys. mieszkańców /stan na dzień 30.06.2013r./ Swoim zasięgiem obejmuje sześć miejscowości: Frydek, Gilowice, Grzawę, Miedźną, Górę oraz największą z nich Wolę, która ma charakter osiedlowo-wiejski. Pierwotnie gmina miała charakter wiejski. W latach osiemdziesiątych XX wieku w związku z uruchomieniem kopalni węgla kamiennego „Czeczott” i wybudowaniem w miejscowości Wola dwóch osiedli mieszkaniowych nastąpił nagły przypływ do gminy mieszkańców pochodzących z różnych regionów Polski. Przenikanie się różnych kultur i zwyczajów nie wpłynęło negatywnie na kultywowanie tradycji śląskich, a jednocześnie stało się siłą napędową rozwoju naszej gminy. Obecnie gmina Miedźna ma charakter przemysłowo-rolniczy. O jej atrakcyjności stanowią walory krajobrazowe, liczne zbiorniki wodne, korzystny mikroklimat, zabytki kultury sakralnej, prężnie rozwijająca się infrastruktura oświatowa, sportowa i rekreacyjna, a przede wszystkim dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna.

Kultura w gminie Miedźna

Nasza Gmina słynie z kultywowania tradycji ludowych podtrzymywanych przez grupy śpiewacze, kapele ludowe oraz dzieci i młodzież tańczącą i śpiewającą w zespołach folklorystycznych. Wciąż żywy folklor Górnego Śląska fascynuje ciekawą obrzędowością i barwnością. Gmina Miedźna może poszczycić się wielością zespołów muzycznych, które reprezentują gminę w powiecie, województwie a nawet poza granicami kraju. Kultura w gminie jest ściśle związana z tradycją regionu pszczyńskiego. Twórczość artystyczna obejmuje przekazy ustne i pisemne, muzykę, sztukę, stroje, zwyczaje oraz obrzędy. Działania kulturalne na terenie gminy koordynuje Gminny Ośrodek Kultury. Gmina Miedźna może pochwalić się również organizowaniem znakomitych i licznych imprez cyklicznych takich jak: Festiwal Folklorystyczny Dorosłych wraz z Festiwalem Folklorystycznym Dzieci i Młodzieży z Paradą Ludowego Stroju Śląskiego "Jak Cie widzóm, tak Cie piszóm", Turniej Recytatorski, Przegląd Teatrów dziecięcych i Młodzieżowych "O Tort Baby Jagi". W kalendarzu imprez cyklicznych są również: dożynki, biesiady seniorów, festyny, uroczystości jubileuszowe i okolicznościowe, finał "Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy", plenery plastyczne pt. "Ocalić od zapomnienia", Dzień Dziecka, Powitanie i Pożegnanie Lata, Gminny Turniej Wiedzy o Regionie, Gminny Rajd Rowerowy. Mieszkańcy naszej gminy stanowią zaangażowaną i dobrze zorganizowaną w sprawy lokalne społeczność o czym świadczą między innymi od lat prężnie działające w gminie organizacje społeczne, kulturalne i sportowe

 medium_25.jpg medium_26.jpg medium_Parada ludowego stroju.JPG

Sport i rekreacja w gminie Miedźna

Dla zaszczepienia i propagowania aktywnego trybu życia wśród mieszkańców naszej gminy powołano Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli. Ponadto na naszym terenie prowadzą i upowszechniają działalność sportową liczne klubu sportowe specjalizujące się w piłce nożnej, siatkowej, pływaniu oraz zapasach. Przez Gminę Miedźna przebiegają trzy trasy rowerowe: Międzynarodowa Trasa Rowerowa „Greenways” Kraków – Morawy – Wiedeń, Wiślana Trasa Rowerowa oraz Lokalna Trasa Rowerowa. „Greenways” to Program Zielone Szlaki, który łączy regiony atrakcyjne turystycznie, wspiera rozwój turystyki przyjaznej dla środowiska i propaguje zdrowy i aktywny styl życia. Wiślana Trasa Rowerowa jest ogólnopolskim szlakiem rowerowym opierającym się o najważniejszą i najbardziej symboliczną z polskich rzek – Wisłę. Schemat przebiegu " Wiślanej Trasy Rowerowej" odpowiada zasadzie "filozofii rybiego kręgosłupa i ości". Od takiej trasy (tzw. kręgosłupa), w punktach węzłowych odchodzą pętle (tzw. ości), czyli oznakowane trasy regionalne i lokalne, o zróżnicowanym stopniu trudności, prowadzące do wszystkich ciekawych miejsc i atrakcji w okolicy. Natomiast Lokalna Trasa Rowerowa łączy Osiedle Wola I i Staw Parkowy w Górze. Jest to szlak biegnący wśród pól i łąk doliną Wisły do Torfowiska „Zapadź” a dalej nad Staw Parkowy i zespół rekreacyjno-sportowy w Górze. Zwolennicy aktywnego wypoczynku mogą skorzystać również z nowoczesnej hali sportowej mieszczącej się w Gilowicach, boiska sportowego z trybunami w Górze oraz kompleksu sportowo-rekreacyjnego znajdującego się w Woli. W skład tegoż kompleksu wchodzi nowopowstałe „Moje Boisko – Orlik 2012” oraz kryta pływalnia. Boisko „Orlik” posiada dwa obiekty – boisko piłkarskie wraz z piłkochwytami oraz boisko wielofunkcyjne, które zostały wyposażone w niezbędny i profesjonalny sprzęt sportowy. Natomiast kryta pływalnie posiada na swoim terenie m.in. basen rekreacyjny i sportowy, zjeżdżalnie i jacuzzi, siłownię, tężnię solankową, dwutorową kręgielnię, galerię widokową na około 100 osób, bicze szkockie, studio fitness, salon gier, salon fryzjerski, gabinet kosmetyczny, solarium, sklep sportowy.

 medium_PA190086.JPG medium_P1010083_0.JPG medium_FOTO04.JPG medium_P1010358.JPG

Przyroda w gminie Miedźna

Zróżnicowania geologiczne terenu oraz istniejące kontrasty pomiędzy Wysoczyzną a dnem Doliny Wisły stanowią wspaniałe walory przyrodnicze Gminy Miedźna. Na całym obszarze gminy występują formy przyrodnicze o wartościach naukowo-kulturowych, historycznych i krajobrazowych. Okolice gminy to teren byłych Lasów Książęcych Puszczy Pszczyńskiej, której prawie 900 ha leży na terenie Gminy Miedźna. Szacunkowy wiek starodrzewu wynosi 150-500 lat. W sołectwie Góra istnieje naturalny użytek ekologiczny, którym jest torfowisko „Zapadź” z unikatowymi roślinami, będące siedliskiem rzadkich , chronionych okazów roślin i zwierząt. Park wiejski w Górze stanowi element kulturowo-przyrodniczy krajobrazu doliny Wisły o zróżnicowanym wiekowo i gatunkowo drzewostanie, z obecnością około 150 drzew o wymiarach pomnikowych. Dolina Wisły stanowi korytarz ekologiczny rangi międzynarodowej, trasa łęgowa doliny pocięta jest licznymi starorzeczami. W widłach rzek: Wisły, Korzenicy i Pszczynki znalazło schronienie ptactwo, które zatrzymuje się tu na trasie swojego przelotu. Można tu spotkać bociana białego, łabędzie, dzikie kaczki. Na terenie gminy znajduje się także kompleks stawów rybnych. Wisła i jej walory przyrodniczo-krajobrazowe stały się podstawą wytyczenia w jej brzegu Wiślanej Trasy Rowerowej, która dla mieszkańców i turystów stanowi nie tylko możliwość skorzystania z aktywnego wypoczynku połączonego z rowerową pasją, ale również pozwala w pełni korzystać z walorów przyrodniczo krajobrazowych obszarów nadrzecznych. W trosce o środowisko naturalne gmina czynnie realizuje politykę ekologiczną. Przyjęte kierunki ochrony środowiska to rozbudowa sieci kanalizacyjnej, usprawniona gospodarka odpadami komunalnymi, wybudowanie w Miedźnej-Bodzowie biologicznej oczyszczalni ścieków typu „Lemna” jak również edukacji ekologiczna dzieci i młodzieży. Kształtowanie świadomości młodego pokolenia odbywa się za pomocą warsztatów oraz akcji proekologicznych, które uczą najmłodszych mieszkańców gminy jak dbać o środowisko nie niszcząc jego naturalnego piękna.

Edukacja w gminie Miedźna

Na terenie gminy Miedźna funkcjonuje sześć przedszkoli, zespół "Kubusiowe Maluchy" w skład którego wchodzi klub dziecięcy oraz żłobek, pięć szkół podstawowych, trzy gimnazja oraz Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach, Technikum nr 1 w Zespole Szkół w Woli kształcące w zawodach: technik hotelarstwa i kucharz oraz Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli. Sieć szkolno-przedszkolna przewiduje możliwość edukacji uczniów niepełnosprawnych dzięki oddziałom integracyjnym na poziomie przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum. Wszystkie szkoły i przedszkola dysponują znakomitą bazą dydaktyczno-lokalową. Uczniowie mogą uczestniczyć w dodatkowych pozaszkolnych zajęciach sportowych mając do dyspozycji krytą pływalnię, boiska i hale sportowe oraz świetlice.

Inwestycje w gminie Miedźna

Gmina Miedźna ma profesjonalnie przygotowaną ofertę inwestycyjną. Władze gminy dążą do pobudzenia lokalnej przedsiębiorczości i przyciągania inwestorów zewnętrznych poprzez tworzenie korzystnych warunków do inwestowania. Istotnym podkreślenia jest także fakt, że katowicka specjalna strefa ekonomiczna została poszerzona o tereny stanowiące własność gminy Miedźna. Na terenie gminy Miedźna, w miejscowości Wola, planowana jest także budowa Elektrowni Czeczott.

 

Gmina Miedźna w latach 2010-2014 zrealizowała m.in.

następujące inwestycje:

 

 • Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwach Gilowice i Góra, której głównym celem jest poprawa jakości stanu wód powierzchniowych i zasobów wód poziemnych na terenie gminy Miedźna
 • Odbudowa i modernizacja mostu Bronisław w miejscowości Wola
 • Odbudowa infrastruktury drogowej, uszkodzonej podczas powodzi, w zakresie dróg gminnych, tj. ul. Korfantego w Gilowicach, ulic Kasztanowej, Kościelnej, Polnej, Poznańskiej i Sportowej w Górze oraz ul. Granicznej w Woli
 • Przebudowa nawierzchni ulicy Poznańskiej w Górze
 • Remont sali gimnastycznej Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. J.Tischnera w Woli
 • Poprawa jakości życia poprzez budowę chodników wraz z oświetleniem w Woli
 • Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wymianę nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy Pszczyńskiej w Woli na odcinku od ulicy Zbożowej w kierunku ulicy Stawowej
 • Przebudowa obiektów kultury w gminie Miedźna: Dom Socjalny we Frydku, Dom Socjalny w Górze, Dom Socjalny w Grzawie
 • Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 w Miedźnej, składającego się z boiska piłkarskiego z piłkochwytami i boiska wielofunkcyjnego,  wyposażonego w niezbędny i profesjonalny sprzęt sportowy
 • Adaptacja pomieszczeń w Gminnym Przedszkolu Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli na potrzeby  Zespołu „Kubusiowe Maluchy”, w skład którego wchodzi klub dziecięcy oraz żłobek
 • Adaptacja pomieszczeń OSP na Gminne Przedszkole w Gilowicach
 • Budowa zespołu pięciu kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne zlokalizowanych w Woli przy ul. Cisowej
 • Wykonanie placu zabaw w sołectwie Wola, przy ul. Szkolnej
 • Wykonanie placu zabaw w sołectwie Miedźna, przy ul. Leśnej
 • Modernizacja wiat przystankowych na terenie gminy Miedźna
 • Wykonanie placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli w ramach projektu „Radosna Szkoła”
 • Budowa zespołu boisk sportowych w Woli - zadanie obejmuje wykonanie zespołu dwóch boisk sportowych: boisko piłkarskie z murawą trawiastą i boisko piłkarskie trawą syntetyczną wraz z trybunami i zapleczem socjalnym
 • Kompleksowa termomodernizacja wraz z modernizacją źródeł ciepła w obiektach oświatowych w gminie Miedźna – docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien, modernizacja źródeł ciepła oraz montaż instalacji solarnych /GPP im. J. Brzechwy w Górze, GPP im. Marii Kownackiej w Miedźnej, GPP nr 1 z Oddziałami  Integracyjnymi im. J. Tuwima w Woli, GPP nr 2 im. W. Chotomskiej w Woli, GPP nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli, SP im. S. Hadyny we Frydku, SP im. J. Korczaka w Górze, SP im. Powstańców Śląskich w Miedźnej, SP nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli, Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Prof. Tischnera w Woli/
 • Przebudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy Miedźna
 • Wykonanie placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Miedźnej w ramach projektu „Radosna Szkoła”
 • Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze
 • Modernizacja i adaptacja na potrzeby mieszkańców sołectwa Wola boiska wraz z placem gier i zabaw przy ul. Różanej w Woli
 • Budowa zespołu dwóch kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne w Woli przy ul. Przemysłowej
 • Modernizacja ogrodzenia boiska sportowego we Frydku
 • Poprawa jakości życia i ładu przestrzennego poprzez budowę oświetlenia na ulicy Cichej w Górze oraz na Osiedlu pod Sosnami w Woli
 • Montaż ogólnodostępnych urządzeń rekreacyjnych tzw. siłowni zewnętrznych w miejscowości Wola – realizacja przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Pszczyńska 2014r.
 • Przebudowa nawierzchni ulicy Nowa Wieś we Frydku
 • Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku OSP w Woli na cele społeczno-kulturalne

 

W każdym miejscu naszej gminy możemy odkryć coś wyjątkowego, niepowtarzalną historię, atmosferę, ciekawych ludzi. Dlatego serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzin naszej gminy, gościnnej i otwartej dla wszystkich tych, którzy chcieliby w niej inwestować i mieszkać jak również tych, którzy zechcą ją poznać.

 

  

Projekt i wykonanie: Kompromis.NET