Termin wpłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominamy, że Przedsiębiorcy, którzy prowadzą w roku 2015, sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązani są do dokonania opłaty II raty za korzystanie z posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2015 roku – jeżeli nie dokonali wpłaty jednorazowo za cały rok.

Wpłat - zgodnie z naliczeniem - można dokonywać w kasie Urzędu Gminy Miedźna lub przelewem na konto Urzędu Gminy z dokładnym  określeniem adresu  punktu sprzedaży oraz okresu, którego opłata dotyczy.

Nie  uiszczenie  opłaty  we  wskazanym  terminie, spowoduje  wygaśnięcie  posiadanych zezwoleń zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt. 5 ustawy o wychowaniu  w  trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powyższej przyczyny może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. /32/ 211 61 96 wew. 26 w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Projekt i wykonanie: Kompromis.NET