Termin wpłaty I raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Uprzejmie  przypominamy, że zgodnie art. 111 ust. 4, 5 i 7 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012r.  poz. 1356  ze zmianami) przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach oraz placówkach gastronomicznych zobowiązani są do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz uiszczenia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń, w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2015r.

Wpłat - zgodnie z naliczeniem - można dokonywać w kasie Urzędu Gminy Miedźna lub przelewem na konto Urzędu Gminy z dokładnym określeniem adresu punktu sprzedaży oraz okresu, którego opłata dotyczy.

Osoby, które nie wniosą opłaty w wyżej wymienionym terminie, utracą zezwolenia na okres sześciu miesięcy (art. 18 ust. 12 pkt 5 cytowanej wcześniej ustawy).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu /32/ 211 61 60 wew. 26

Wzór oświadczenia --- kliknij tutaj ---

Projekt i wykonanie: Kompromis.NET