Termin wpłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Uprzejmie przypominamy, że Przedsiębiorcy, którzy prowadzą w roku 2014, sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązani są do dokonania opłaty III raty za korzystanie z posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2014 roku – jeżeli nie dokonali wpłaty jednorazowo za cały rok.

Wpłat - zgodnie z naliczeniem - można dokonywać w kasie Urzędu Gminy Miedźna lub przelewem na konto Urzędu Gminy z dokładnym określeniem adresu punktu sprzedaży oraz okresu, którego opłata dotyczy. 

Nie uiszczenie opłaty we wskazanym terminie, spowoduje wygaśnięcie posiadanych zezwoleń zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powyższej przyczyny może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. /32/ 211 61 96.

Projekt i wykonanie: Kompromis.NET