Informacje dotyczące budowy drogi ekspresowej S1

Wójt Gminy Miedźna informuje, że firma KV Projekty Inżynieryjne i Architektoniczne Sp. z o.o. na zlecenie GDDKiA wykonuje dokumentację projektową pn: „Uzupełnienie opracowania projektowego pn. „Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowe  oraz materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku Białej opracowanego w 2013r. o dodatkowy wariant „E” wg. uzgodnionego z przedsiębiorstwami górniczymi schematu ideowego”.

W związku z powyższym zwróciła się do Urzędu Gminy Miedźna z wnioskami:

  • o udostępnienie informacji o inwestycjach leżących w sąsiedztwie przedmiotowego przedsięwzięcia,
  • o udostępnienie obowiązujących planów miejscowych dla terenu obejmującego obszar po 500m od osi projektowanej drogi ekspresowej S1,
  • o przesłanie wykazu zabytków znajdujących się w odległości 500m od planowanej inwestycji.

Zakończenie wykonania dokumentacji projektowej przez KV Projekty Inżynieryjne i Architektoniczne Sp. z o.o. przewiduje się na koniec roku 2014. Następnie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wyda decyzję środowiskową dla wariantu „E”.

Wydanie decyzji środowiskowej poprzedzą konsultacje społeczne z mieszkańcami, które odbędą się jeszcze w bieżącym roku.

Ponadto w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie odbyło się spotkanie z  wicepremier Elżbietą Bieńkowską, dotyczące budowy drogi ekspresowej S1. W spotkaniu udział wzięli m.in.: przedstawiciele zarządu PG Silesia, ambasador Republiki Czeskiej w Polsce, dyrektor GDDKiA w Warszawie, Wójt Gminy Miedźna. 

Podczas spotkania przedstawiono działania PG Silesia, jak również władz gminy Miedźna w temacie budowy drogi ekspresowej S1. Szczególną uwagę zwrócono na wypracowany przez samorządy, PG Silesia oraz inwestora – kompromis. W trakcie spotkania Wójt Gminy Miedźna przedstawił warunki i oczekiwania władz gminy Miedźna oraz mieszkańców gminy względem inwestora tj. między innymi odsunięcie drogi ekspresowej S1 od osiedla Wola II o minimum 450 m, zapewnienie możliwości wjazdu na drogę poprzez budowę węzła w Woli, zminimalizowanie negatywnych skutków dla mieszkańców w sąsiedztwie drogi S1.

Wicepremier Elżbieta Bieńkowska, jak również dyrektor GDDKiA w Warszawie Ewa Tomala-Borucka, zadeklarowały wsparcie dla inwestycji jaką jest budowa drogi ekspresowej w wariancie „E” /roboczo nazwany wariant hybrydowy/.

W chwili obecnej trwa inwentaryzacja przyrodnicza na terenach przewidzianych pod budowę drogi ekspresowej S1. Wykonane zostały także badania geologiczne na terenach pod inwestycję.

Warto podkreślić, że najważniejsze postulaty zawarte w stanowiskach władz gminy tj. Rady Gminy oraz Wójta Gminy z grudnia 2013r. zostały uwzględnione przez inwestora tj. GDDKiA. Droga została między innymi odsunięta od krawędzi osiedla Wola II o ok. 550 m, a na skrzyżowaniu z drogą powiatową relacji Wola-Gilowice planowane jest powstanie węzła, który pozwoli mieszkańcom naszej gminy do wjazdu na drogę ekspresową w obu kierunkach.

Dokładny przebieg drogi ekspresowej w wariancie „E” ilustruje zamieszczona poniżej mapa:

http://archiwum.miedzna.pl/sites/default/files/s1/wariant_e_1_5000_.pdf - wielkość 70 MB

ZałącznikWielkość
Stanowisko Wójta Gminy z dnia 6 grudnia 2013r..pdf2.53 MB
Stanowisko Rady Gminy - Uchwała XL.292.2013.pdf3.64 MB
Projekt i wykonanie: Kompromis.NET