Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2014 roku!

Informujemy, że Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2014r., zobowiązani są do złożenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia br. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku 2013 oraz uiszczenia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń.

Niezłożenie ww. oświadczenia we wskazanym terminie lub niedokonanie opłaty powoduje wygaszenie zezwolenia. Przedsiębiorca któremu zezwolenie wygasło z powodu niezłożenia oświadczenia lub z powodu niedokonania opłaty, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Terminy płatności kolejnych rat:

  • druga rata do 30 maja br.
  • trzecia rata do 30 września br.

(podane terminy to data zaksięgowania należnej wpłaty na koncie urzędu gminy).

Przedsiębiorcy, których termin ważności posiadanego zezwolenia upływa w roku 2014, zobowiązani są w terminie ustawowym tj. do 31 stycznia 2014r. do wniesienia opłaty w wysokości proporcjonalnej do terminu ważności zezwolenia.

Projekt i wykonanie: Kompromis.NET