Informacja Wójta Gminy Miedźna

Informacja Wójta Gminy Miedźna

W dniu 17.07.2013r. przesłane zostały do Pana Marcina Korolec Ministra Środowiska, Pana Lecha Witeckiego p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, Pani Ewy Tomala Boruckiej Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach, Pana Zygmunta Łukaszczyka Wojewody Śląskiego, Pana Bernarda Błaszczyka Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach - pisma informujące o przystąpieniu gminy Miedźna do realizacji działań umożliwiających objęcie ochroną niewielkich powierzchniowo, ale cennych pod względem przyrodniczym obiektów, które znajdują się na obszarze planowanego przebiegu drogi ekspresowej S1 w wariancie „A”.

Jednym z największych wartości przyrodniczych na obszarze gminy jest występowanie stanowisk rzadkich oraz chronionych gatunków roślin ujętych w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin tj. m.in: selery błotne– Apium repens (Jacq.) Lag, nawodnik okółkowy- Elatine alsinastrum, grzybieńczyk wodny w starorzeczu rzeki Wisły,pomnikowe kruszyny, łąka świeża z żywokostem lekarskim, czyżnia z pomnikowymi kruszynami przy starorzeczu Wisły.

W przesłanych pismach Wójt Gminy podkreślił, że projektowana budowa drogi ekspresowej S1 relacji Mysłowice – Bielsko-Biała, wariant „A”, wpłynie negatywnie na walory przyrodnicze ograniczając występowanie lub wyginięcie przedmiotowych siedlisk flory. W rezultacie spowoduje to naruszenie ekosystemu i nieodwracalną utratę cennych elementów przyrody.

Wójt Gminy zaznaczył, że realizacja polityki ekologicznej  jest  ważna w działaniach na rzecz lokalnej społeczności, której celem jest poprawa stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem oraz zapewnienia skutecznych mechanizmów chroniących środowisko przed degradacją, co nie może być w pełni realizowane ze względu na proponowany przebieg drogi ekspresowej S 1 w wariancie „A”.

W celu ochrony ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej Wójt Gminy Miedźna zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie utworzenia użytku ekologicznego na obszarze gminy Miedźna.

W załączeniu publikujemy skan przesłanego pisma wraz z załącznikami.

ZałącznikWielkość
Pisma S1.pdf4.94 MB
Mapka.jpg1.38 MB
Projekt i wykonanie: Kompromis.NET