Informacja Wójta Gminy Miedźna w sprawie drogi ekspresowej S1

3 czerwca 2013r. w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyła się narada zorganizowana przez Wojewodę Śląskiego Zygmunta Łukaszczyka w temacie drogi ekspresowej S1.

W spotkaniu udział wzięli: Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk, władze Kompanii Węglowej, Dyrekcja kopalni KWK Brzeszcze, Zarząd PG Silesia, Dyrektor Oddziału GDDKiA w Katowicach Ewa Tomala Borucka, Naczelnik Wydziału Dokumentacji Oddziału GDDKiA w Katowicach Jacek Stumpf, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska Bernard Błaszczyk, pełniący funkcję Prezydenta Miasta Oświęcim Janusz Chwierut, Przewodniczący Rady Miasta Oświęcim Piotr Hertig, Wójt Gminy Miedźna Bogdan Taranowski.

Podczas spotkania  Ewa Tomala Borucka - Dyrektor Oddziału GDDKiA w Katowicach poinformowała o stanie prac w sprawie planowanej budowy drogi ekspresowej S1. Z uwagi na uwarunkowania techniczne, ruchowe i ekonomiczne najbardziej korzystnym do realizacji jest wariant „C”. Następnie omówiła poszczególne warianty tj. „A”, „B”, „C”, „D” pod względem stanowisk poszczególnych samorządów, kopalń jak również wyników przeprowadzonych konsultacji społecznych.  

Pani Dyrektor omawiając wariant „A” tj. przebiegający przez gminę Miedźna, gminę Bojszowy i PG Silesia zwróciła uwagę na stanowisko władz i mieszkańców gminy Miedźna wyrażające zdecydowany sprzeciw dla wyboru wariantu „ A”, które przedstawiono na spotkaniu konsultacyjnym w Gilowicach, podczas którego 818 osób zdecydowanie sprzeciwiło się budowie drogi ekspresowej S1 przez gminę Miedźna. Ponadto przytoczono Apel w sprawie kategorycznego sprzeciwu odnośnie wyboru i realizacji wariantu „A” w związku z planowaną budową drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku – Białej poparty ponad 3 700 podpisami mieszkańców gminy Miedźna, który przesłano m.in. do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Wojewody Śląskiego, Wojewody Małopolskiego, Marszałka Województwa Śląskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego, Parlamentarzystów, GDDKiA w Warszawie, GDDKiA w Katowicach. Pani Dyrektor zwróciła także uwagę na sprzeciw PG Silesia wobec wyboru wariantu „A”.

Pani Dyrektor omawiając wariant „C” przytoczyła protesty KWK Brzeszcze poparte 4 000 podpisami złożonymi przez pracowników kopalni oraz mieszkańców Brzeszcz.

Następnie swoje stanowiska przedstawili przedstawiciele Kompanii Węglowej, KWK Brzeszcze – negatywnie oceniając wariant „C” jako zagrożenie dla przyszłości KWK Brzeszcze.

Przedstawiciele PG Silesia wyrazili negatywne stanowisko dla wariantu „A” mając na uwadze ograniczenie możliwości wydobywczych – decydujących o przyszłości zakładu.

Pełniący funkcję Prezydenta Miasta Oświęcim Janusz Chwierut, przedstawiając swoje stanowisko podkreślił, że najważniejszą sprawą dla miasta Oświęcim jest budowa obwodnicy łączącej drogę ekspresową z miastem, akceptując wszystkie warianty budowy drogi.

Wójt Gminy Miedźna Bogdan Taranowski w imieniu władz samorządowych oraz mieszkańców gminy Miedźna wyraził negatywne stanowisko wobec wyboru wariantu V, obecnie wariantu „A” – przebiegającego przez gminę Miedźna, niezmiennie podtrzymywane od 2007 roku. Sprzeciw został wielokrotnie wyrażony stanowiskami mieszkańców podczas spotkań konsultacyjnych, potwierdzony uchwałami Rady Gminy Miedźna jak również stanowiskiem Wójta Gminy. Ponadto pod Apelem w sprawie kategorycznego sprzeciwu odnośnie wyboru i realizacji wariantu „A” w związku z planowaną budową drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku – Białej, który przekazano osobiście m.in. Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,  podpisało się  4 145 mieszkańców. Sprzeciw władz i mieszkańców gminy Miedźna wyrażono z uwagi na następujące zagrożenia: konieczność wyburzenia kilkudziesięciu nowych domów, podzielenie gminy na 2 części, zniszczenie wielopokoleniowych gospodarstw rolnych, spowodowanie uciążliwości dla prawie 4 000 mieszkańców osiedla Wola II, zakłócenie ciszy i spokoju w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej we Frydku, parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Wszechświata we Frydku. Ponadto Wójt Gminy przypomniał, że mieszkańcy mają świadomość o planowanej budowie elektrowni węglowej w miejscowości Wola. W związku z powyższym nie zaakceptują kolejnej inwestycji tj. budowy drogi ekspresowej S1, która rodzi ludzkie dramaty oraz ogromne uciążliwości dla mieszkańców całej gminy.

Wójt przypomniał także, że Inwestor nigdy nie zwrócił się o wyznaczenie rezerwy terenów
w gminie Miedźna pod budowę drogi ekspresowej. W związku z tym wiele osób wybrało
i wybiera gminę Miedźna jako przyjazne i spokojne miejsce do zamieszkania. W przypadku wyboru wariantu „A” przebiegającego przez gminę Miedźna wiązałoby się to z koniecznością wyburzenia nowych domów.

Po wysłuchaniu wszystkich uczestników spotkania, Wojewoda Śląski zwrócił się do wszystkich stron o kompromis mając na uwadze konieczność budowy drogi ekspresowej S1.

Uczestników spotkania poinformowano także, że GDDKiA w Warszawie zwróciła się
z zaproszeniem do ekspertów UNESCO, którzy przyjadą do Polski. W trakcie wizyty eksperci UNESCO dokonają wizji lokalnej w rejonie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Głównych celem wizyty będzie złagodzenie negatywnego stanowiska  UNESCO co do planów budowy obwodnicy i drogi ekspresowej S1 w wariantach „B”, „C”, „D”.

Dopiero po dokonaniu uzgodnień z ekspertami zostanie zwołane posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. Następnie wybrany zostanie jeden wariant, na który zostanie złożony wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach o wydanie decyzji środowiskowej.

Na podstawie posiadanych informacji ostateczna decyzja odnośnie wyboru wariantu budowy drogi ekspresowej S1 podjęta zostanie na przełomie miesiąca lipca i sierpnia br.

Projekt i wykonanie: Kompromis.NET