Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu.

1. Nagrody i wyróżnienia stanowią wyraz uznania samorządu gminnego dla środowiska sportowego za wkład we współtworzeniu i podnoszeniu poziomu i popularności kultury fizycznej i sportu w Gminie Miedźna.

2. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są dla zawodników do ukończenia 26 roku życia i trenerów za:
a) wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym licząc od zajęcia III miejsca na szczeblu województwa
a kończąc na udziale w mistrzostwach świata i olimpiadach,
b) całokształt dokonań w zakresie sportu,
c) reprezentowanie i promowanie Gminy Miedźna w imprezach i zawodach sportowych.

3. Nagrody i wyróżnienia mogą otrzymywać osoby spełniające wymagania pkt.2 niniejszego Regulaminu oraz:
a) będące zawodnikiem lub trenerem w rozumieniu ustawy o sporcie
b) będące mieszkańcem gminy Miedźna.

4. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są za osiągnięcia indywidualne oraz zespołowe.

5. Nagrody są przyznawane w formie pieniężnej lub rzeczowej:
a) wartość nagrody rzeczowej lub wartość nagrody pieniężnej nie może przekroczyć kwoty 2 000 zł w danym roku kalendarzowym,
b) w przypadku osiągnięcia przez zawodnika dwóch i więcej wysokich wyników sportowych, w czasie tych samych zawodów lub w ciągu roku wartość nagród dla zawodnika i jego trenera nie może przekroczyć kwoty 3 000 zł dla każdego w danym roku kalendarzowym.

6. Wyróżnieniami są: puchary, statuetki, medale, dyplomy, listy pochwalne, strój sportowy, sprzęt sportowy i drobne upominki rzeczowe. Wartość przyznanego wyróżnienia nie może przekroczyć kwoty 1000 zł. w danym roku kalendarzowym.

7. Przyznając nagrody i wyróżnienia w określonej wysokości, Wójt Gminy bierze pod uwagę znaczenie tych osiągnięć dla społeczności lokalnej

Zasady i tryb przyznawania oraz pozbawienia nagród i wyróżnień
1. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Wójt Gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek:
a) Komisji Kultury, Sportu i Młodzieży w Miedźnej
b) Komisji Oświaty w Miedźnej
c) klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury fizycznej,
d) organizacji zajmującej się sportem osób niepełnosprawnych
e) Kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli

2. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia powinien w szczególności zawierać:
a) oznaczenie podmiotu zgłaszającego do nagrody lub wyróżnienia,
b) dane osobowe kandydata,
c) dane dotyczące klubu sportowego,
d) uzasadnienie zawierające wyszczególnione osiągnięcia sportowe zawodnika, a w przypadku trenera efekty jego pracy, wraz z dokumentacją potwierdzającą,
e) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz podanie do publicznej wiadomości faktu
przyznania nagrody lub wyróżnienia.

3. Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięcia w dziedzinie sportu składa się w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli w terminie do 10 dnia każdego miesiąca
z uwzględnieniem osiągnięć sportowych za poprzedni miesiąc.

4. Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień dla trenerów za osiągnięcia w dziedzinie sportu składa się w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli w terminie do 31 marca każdego roku z uwzględnieniem osiągnięć sportowych za rok poprzedni.

5. Wnioski podlegają weryfikacji przez Komisję do spraw przyznawania nagród i wyróżnień, powołaną przez Wójta Gminy w składzie: 3-5 osób.

6. W razie stwierdzenia braków formalnych, Komisja weryfikująca wniosek wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni.

7. Komisja powołana jest na okres jednego roku kalendarzowego.

8. Do zadań Komisji w szczególności należy:
a) rozpatrywanie wniosków,
b) przedstawienie Wójtowi Gminy w terminie do 20 dnia każdego miesiąca listy wybranych kandydatów lub kandydata wraz z uzasadnieniem,
c) przedstawienie propozycji co do wysokości nagród pieniężnych lub rzeczowych oraz rodzaju wyróżnień.

9. Praca w Komisji jest pracą społeczną.

10. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:
a) cofnięcia przez wnioskodawcę,
b) rezygnacji kandydata,
c) nie usunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie.

11. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.

12. Listę kandydatów do nagród i wyróżnień wyłonionych przez komisję zatwierdza Wójt Gminy.

13. Przyznane nagrody i wyróżnienia wręcza Wójt Gminy lub osoba przez niego upoważniona niezwłocznie po zatwierdzeniu kandydatów do nagród i wyróżnień.

14. Informację o przyznanych nagrodach lub wyróżnieniach podaje się do publicznej wiadomości.

15. Wysokość środków przeznaczonych w budżecie gminy na nagrody w danym roku określa plan finansowy w dziale 926 - Kultura Fizyczna i Sport zatwierdzony uchwałą budżetową na dany rok.

16. Wójt Gminy podejmuje decyzje o pozbawieniu nagrody lub wyróżnienia o jej zwrocie lub zwrocie równowartości nagrody rzeczowej w sytuacji pozbawienia zawodnika, trenera tytułu lub osiągnięcia, za które przyznano nagrodę lub wyróżnienie.

17. Pozbawienie nagrody lub wyróżnienia może nastąpić do roku od momentu pozbawienia tytułu lub osiągnięcia,za które przyznano nagrodę lub wyróżnienie.

ZałącznikWielkość
Uchwała w sprawie nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu. pdf 70.16 KB
Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu.61.82 KB
Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia w dziedzinie sportu do pobrania.doc54 KB
Projekt i wykonanie: Kompromis.NET